facebook_page_plugin
Kort Lyngs
Instagram

Vedtægter for Lyngs Gamle Mølle, som vedtaget d. 18/1-2003 - udarbejdet af advokatfirmaet Smith Knudsen, Struer og godkendt i Civilretsdirektoratet.

Vedtægter

for den selvejende institution

“Lyngs Gamle Mølle”

 

Navn, hjemsted og formål:

§1

Institutionens navn er: “Lyngs Gamle Mølle”, og hjemstedet er Lyngs, 7790 Thyholm

Institutionens adresse er: Møllegade 9, Lyngs, 7790 Thyholm, matr. nr. 38 b, Jestrup by, Lyngs

§2

“Lyngs Gamle Mølle”, der er en selvejende institution er oprettet af borgerne i Lyngs området.

Institutionens formål er at sikre, at Lyngs Mølle i det ydre bevares intakt med møllebakke, spånbeklædning og vinger, samt at møllen fortsat ligger frit synligt fra Møllegade, så den også fremover kan være et smukt vartegn for Lyngs by.

“Lyngs Gamle Mølle”, matr. 38 b Jestrup by, Lyngs, beliggende Møllegade 9, Lyngs, 7790 Thyholm overdrages til den selvejende institution “ Lyngs Gamle Mølle” til ovennævnte formål.

 

Medlemsforhold:

 

 • Optagelse:

 

Som medlem kan optages alle med interesse for Lyngs Mølle i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

 

 • Udmeldelse og eksklusion:

 

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 4 medlemmer af bestyrelsen stemmer for at afvise indmeldelsen.

Benægtelsen skal dog, såfremt optagelse søgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuelt ældre gæld til foreningen er berigtiget.

Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden for bestyrelsen senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser, eller som handler til skade for fonden, Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med ⅔ majoritet af de fremmødte, træffer endelig afgørelse.

 1.    Kontingent:

Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen og indbetales til institutionen senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, dog for højst 1 regnskabsår ad gangen, bevilge kontingentfrihed til medlemmer, der indsendes en begrundelset anmodning herom.

 

Kapital og hæftelse:

§3

Den til institutionen fornødne kapital tilvejebringes ved indskud fra private, tilskud fra offentlige myndigheder, organisationer og fonde samt egen aktivitet.

Det tilstræbes at leje lokaler ud i møllen, således at institutionen ad den vej får tilført indtægter.

Bestyrelse eller brugere har intet økonomisk ansvar overfor tredjemand. Institutionen hæfter alene med sin formue.

 

Bestyrelsen:

§4

Institutionens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen

Valget foretages for en 2 årig perioder.

Ved første valg vælges 2 af bestyrelsesmedlemmerne for en 1 årig periode, således at der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig hurtigst mulig med formand. sekretær og kasserer.

Udover bestyrelsen vælges en bestyrelsessuppleant for en 2 årig periode.

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.

 

 

 • Bestyrelsesarbejdet:

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når flere bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsordenen.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden og et menigt medlem af bestyrelsen og referenten.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Der kan stemmes ved fuldmagt.

 

Generalforsamlingen:

§5

Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges
 4. Behandling af eventuelt forslag (skal være formanden i hænde senest 5 hverdage før generalforsamlingen)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Fastsættelse af det årlige kontingent
 8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ⅓ af medlemmerne begærer det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsorden.

Bestyrelsen indkalder da den ekstraordinære generalforsamling inden 1 måned med 14 dages varsel. Fremgangsmåden ved ekstraordinære generalforsamlinger er den samme som ved ordinær generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 

 • Mødeberettiget:

 

Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der med gyldigt medlemsbevis dokumenterer deres adgang berettigelse.

 1. Stemmeberettiget:

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle mødte myndige medlemmer.

 

Regnskab:

§6

Fondens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisor. Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i fondens regnskabsbilag og kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

 

Tegning og hæftelse:

§7

Fonden forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og af et bestyrelsesmedlem.

Det påhviler ikke fondens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af fonden påhvilende forpligtelser.

 

Vedtægtsændringer:

§8

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med ⅔ af majoriteten af de afgivne stemmer.

 

Opløsning:

§9

Til institutionens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med ⅔ majoritet blandt samtlige medlemmer.

Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med ⅔ majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ophører institutionen, skal ejendommen og andre aktiver så vidt muligt overgå til en anden selvejende institution eller privat med et tilsvarende/lignende formål, som nævnt i § 2.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal aktiverne eller provenuet ved salg af aktiverne anvendes til støtte for det lokale, kirkelige børn og ungdomsarbejde i Lyngs eller den øvrige del af Thyholm Kommune.

Overdragelsen skal tillige under henvisning til Fondslovgivningen godkendes af Civilretsdirektoratet.

Bestyrelsen kan ikke træde tilbage, før arbejdet med opløsningen er afsluttet.

 

Voldgift:

§10

Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af de stridens parter vælger een, samt en af disse i fællesskab valgt opmand.

Skulle voldtægtsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i Struer Retskreds.

I øvrigt henvises til Lov nr. 181 af 24. maj 1972 om Voldgift.

 

Vedtægterne skal godkendes af Civilretsdirektoratet.

 

Dato: 18/01-2003

 

Original dokument underskrevet af bestyrelsen.:  

Søren Holm - Kaj borgholm - Frank Stokholm -Elin Madsen - Henrik Sørensen

 

Log på som gæst

Gå til toppen