facebook_page_plugin
Kort Lyngs
Instagram

BNBO

 

Boringsnære beskyttelsesområder

Nær en vandindvindingsboring kan der være øget grundvandsdannelse og dermed øget risiko for forurening. Kort afstand og transporttid til boringen betyder, at mulighederne for at udføre afværgeforanstaltninger i fht. eventuelle grundvandsforureninger er ringere. Derfor bør der inden for nærområdet omkring boringerne være særlig opmærksomhed på aktiviteter, der indebærer en risiko for forurening af grundvandet.


Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, er et virkemiddel til at beskytte grundvandet inden for nærområdet. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fastlægger i 2016 BNBO omkring alle indvindingsboringer til almene vandforsyninger, som ikke i dag har et BNBO. Kommunerne har efter miljøbeskyttelseslovens § 24 mulighed for på baggrund af en konkret vurdering at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandforsyninger. Eksempelvis kan kommunen forbyde anvendelse af pesticider inden for BNBO. Det er ikke kun erhverv, der kan pålægges rådighedsindskrænkninger inden for BNBO, dette gælder også private haveejere

Kort over området ved Lyngs vandværk

BNBO Lyngs vandværk

Gå til toppen